Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020

Opracował zespół pod kierunkiem Lidii Derfert-Wolf w składzie: Joanna Broniarczyk, Agnieszka Celej, Dorota Kromp, Iwona Sójkowska, Justyna Zawada

Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis

Skład i opracowanie graficzne: Zuzanna Helis

Bibliografia osobowa podmiotowa Bożeny Bednarek-Michalskiej rejestruje dorobek piśmienniczy i niepiśmienniczy. Jest bibliografią kompletną, w znaczeniu: dążącą do kompletności. Zawiera opisy: książek, rozdziałów w książkach, materiałów konferencyjnych, referatów w materiałach konferencyjnych, artykułów z czasopism, sprawozdań, wywiadów, numerów czasopism (w formie drukowanej i/lub elektronicznej), preprintów tekstów, które nie zostały opublikowane oraz utrwalonych w sieci wykładów, nagrań itp., których Bożena Bednarek-Michalskiej była autorką, współautorką, rozmówczynią, wykładowczynią. Część dorobku stanowią artykuły i rozdziały opublikowane w czasopismach i monografiach naukowych uwzględnionych na listach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

ISBN 978-83-63458-10-2

Opublikowane: 2022-06-06