Zadania i kompetencje bibliotekarzy w zespole ds. polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych

Słowa kluczowe: kompetencje zawodowe, bibliotekarze, usługi biblioteczne, polityka wydawnicza, czasopisma naukowe, bazy danych, otwarte publikowanie, open access, MOST Danych

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczenia zawodowego zdobytego przez bibliotekarzy z zespołu ds. polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Omówiono w nim obowiązki służbowe związane z pracą wykonywaną w projekcie MOST Danych, realizowanym przez Politechnikę Gdańską wraz z partnerami. Artykuł uwzględnia także opis podstawowych funkcji przedstawionej bazy i zastosowanych w niej nowatorskich rozwiązań.

Bibliografia

Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” [online]. Ministerstwo Edukacji i Nauki. [Dostęp 12.03.2021]. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ra-mach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych.

KONIECZKO, A. Społeczno-ekonomiczne korzyści dla użytkowników bibliotek wynikające z korzystania z usług informacyjno-bibliotecznych – zarys teoretyczny. Bibliotheca Nostra. 2015, nr 2 (40), s. 26–33. e-ISSN 2084-5464.

MAJEWSKA, M. Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych. W: Drzewiecki, M., Majewska, M. (red.) Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym: edukacja – informacja – media. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2005, s. 78–79. ISBN 83-88581-20-1.

NAHOTKO, M. Działalność informacyjna. W: Babik, W. (red.). Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 123-156. ISBN 978-83-64203-82-4.

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [online]. Ministerstwo Edukacji i Nauki. [Dostęp 12.03.2021]. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowa-nych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.

Part I: The Plan S Principles [online]. cOAlition S. [Dostęp 29.03.2021]. Dostępny w: https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/.

Polityka czasopism [online]. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. [Dostęp 18.03.2021]. Dostępny w: https://pg.edu.pl/openscience/o-projekcie.

SZCZYGŁOWSKA, L. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi w bibliotece. W: Wojciechowska, M. (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 12-21. ISBN 978-83-64203-64-0.

Terminologia [online]. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. [Dostęp 18.03.2021]. Dostępny w: https://pg.edu.pl/openscience/terminologia.

WAŁEK, A. Is data management a new “digitisation”? A change of the role of librarians in the context of changing academic libraries’ tasks. W: IFLA WLIC 2018 – Kuala Lumpur, Malaysia – Transform Libraries, Transform Societies. Hague: IFLA, 2018, s. 1–11.

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki [online]. Narodowe Centrum Nauki. [Dostęp 29.03.2021]. Dostępny w: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-06-03-wprowadzenie-polityki-otwartego-dostepu.

Opublikowane
2021-06-19